گروه مدیریت

گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی تخصص ایمیل
حجت الله مرادی پردنجانی   دانشجوی دکتری مدیریت و کارآفرینی moradipordanjani@yahoo.com
محمدتقی محمودی هیئت علمی دکتری مدیریت و برنامه ریزی Mahmoody44@yahoo.com
فردوس منتظرالظهور هیئت علمی دکتری مدیریت آموزشی -
منور مجدزاده هیئت علمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی -
 
                                                       برنامه حضور مدیر گروه                                                
              برنامه درسی گروه مدیریت
گروه مدیریت آموزشی
 

حجت اله مرادی
مربی
مدیرگروه

فردوس منتظرالظهور
استادیار
 

محمدتقی محمودی
استادیار
 

منورمجدزاده
مربی
 
   
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید