گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی
 

هاله فاضل
استادیار
مدیرگروه

اکرم جعفری
استادیار
 

سمانه شمسی پور
مربی
 
 
 
 
 
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 اكرم جعفري دكتري - استاديار  
2 سمانه شمسي پور كارشناسي ارشد   مربي  
3 هاله فاضل دانشجوي دكتري مدير گروه مربي fazel_1355_h@yahoo.com
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید