گروه حسابداری
چارت دروس
گروه حسابداری
 

داریوش فروغی
دانشیار
 

محسن اژدر
استادیار
مدیرگروه

بهاره بنی طالبی
استادیار
 

جمشیدپیک فلک
استادیار
 

ایرج ترابی
استادیار
 

محمودبخشی نژاد
استادیار
 

حمیدرضاجعفری
استادیار
 

عرب صالحی
مربی
 

محمدرضا محمودیه
مربی
 تحصیلات تکمیلی
 
1 داریوش فروغی دکتری   دانشیار  
2 ایرج ترابی  دکتری   استادیار  
3 بهاره بنی طالبی  دکتری   استادیار banitalebi57@yahoo.com
4 جمشید پیک فلک دكتري   استاديار peikfalak@yahoo.com
5 محسن اژدر دکتری مدير گروه استادیار Azhdar.mohsen@gmail.com
6 حميد رضا جعفري  دكتري - استادیار  
7 محمودبخشی نژاد دکتری   استاديار  
8 محمد رضا محمودیه کارشناسی ارشد   مربی  
 
فرم طرح پایان نامه ویژه رشته حسابداری
جدول زمانبندی درس های دکتری حسابداری ورودی 94 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشد مدیریت مالی ( آموزش محور )برای ورودی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشد مدیریت مالی ( آموزشی - پژوهشی )برای ورودی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری برای ورودی های قدیم (قبل از95 )
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری(آموزشی- پژوهشی) برای وروی های 95 به بعد
جدول زمانبندی درس های کارشناسی ارشدحسابداری(آموزشی محور) برای وروی های 95 به بعد
صفحه امور پایان نامه ها و سایر فرم ها


کارشناسی حسابداری
 
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 محسن اژدر دکتری مدير گروه استادیار Azhdar.mohsen@gmail.com
2 محمودبخشی نژاد دکتری   استاديار  
3 بهاره بنی طالبی  دکتری   استادیار banitalebi57@yahoo.com
4 جمشید پیک فلک دكتري   استاديار peikfalak@yahoo.com
5 ایرج ترابی دکتری   استادیار  
6 حميد رضا جعفري  دكتري   استادیار  
7 داریوش فروغی دکتری مدير گروه دانشیار  
8 محمد رضا محمودیه کارشناسی ارشد   مربی  
           
پروپوزال دکتری تخصصی رشته حسابداری
فرمهای مرتبط با پیشنهاد رساله دکتری رشته حسابداری

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید