گروه زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

-
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 احمدرضا جعفری دكتري   استادیار Oppor2000@yahoo.com
2 سید اسماعیل حسینی دکتری   استادیار seshosh@yahoo.com
3 فریبا رحیمی دکتري - استادیار rahimi-fariba@yahoo.com
4 پريسا رياحي پور دکتری - استادیار Priahipour@gmail.com
5 امير سبزواري دکتری   استادیار amir.sabzevari@yahoo.com
6 مهرداد سپهری دکتری مدیر گروه استادیار sepehri_mehrdad@yahoo.com
7 سجاد شفیعی دكتري   استادیار shafiee-sajad@yahoo.com

                                          چارت درسی

مترجمی زبان انگلیسی
گروه زبان انگلیسی
 

مهرداد سپهری
استادیار
مدیرگروه

سید اسماعیل حسینی
استادیار
 

امیرسبزوار
استادیار
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید