گروه زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

-
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 احمدرضا جعفری دانشجوي دكتري - مربی Oppor2000@yahoo.com
2 سید اسماعیل حسینی دکتری   استادیار seshosh@yahoo.com
3 فریبا رحیمی دکتري - استادیار rahimi-fariba@yahoo.com
4 پريسا رياحي پور دانشجوی دکتری - مربی Parisa_riahipour2008@yahoo.com
5 امير سبزواري دانشجوی دکتری - مربی amir.sabzevari@yahoo.com
6 مهرداد سپهری دکتری -مدير گروه مربي sepehri_mehrdad@yahoo.com
7 سجاد شفیعی دكتري - مربي shafiee-sajad@yahoo.com

                                          چارت درسی

مترجمی زبان انگلیسی
گروه زبان انگلیسی
 

مهرداد سپهری
استادیار
مدیرگروه

سید اسماعیل حسینی
استادیار
 

امیرسبزوار
استادیار
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید