گروه زبان و ادبیات فارسی
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 امير حسين همتي دكتري   دانشیار hematiamir80@yahoo.com
2 حسين خسروي دكتري - دانشيار h_khosravi2327@yahoo.com
3 حجت اله ربيعي دانشجوي دكتري - مربي  
4 اصغر رضاپوريان دكتري - مدیر گروه استاديار  
5 مظاهر نيكخواه دكتري - استاديار  
6 محمد حكيم آذر دكتري - دانشیار Hakimazar@gmail.com

 
گروه زبان و ادبیات فارسی
 

امیرحسین همتی
دانشیار

مدیرگروه

مظاهرنیکخواه
استادیار
 

محمدحکیم آذز
دانشیار
 

حسین خسروی
دانشیار
 

اصغررضاپوریان
استادیار
 

حجت اله ربیعی
مربی
 
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید