گروه حقوق


گروه فقه و حقوق - حقوق
 

مریم نقدی
استادیار
مدیرگروه کارشناسی

مهدی دهشیری
استادیار
مدیرگروه ارشدودکتری

نادرپورارشد
استادیار
دبیرنظارت

علی ملک زاده
استادیار

کبری سپهری
استادیار

کامران قدوسی
استادیار

کریم صالحی
استادیار

میثم نعمت اللهی
مربی

خاطره شاهین فرد
مربی

ولی الله نوری
مربی

بهروز نوروزی
مربی

سیدعباس جزایری
مربی


 


اعضای محترم هیات علمی گروه

 
 
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 نادر پورارشد دكتري - استاديار naderpourarshad@gmail.com
2 عباس جزايري  دكتري   استادیار info@drjazaeri.com
3 مهدي دهشيري دكتري مدير گروه
تحصیلات تکمیلی
مربي Dr.m.dehshiri@gmail.com
4 كبري سپهري دكتري - استاديار Kobra_sepehri@yahoo.com
5 خاطره شاهين فرد  دكتري - مربي  
6 كريم صالحي دكتري   استاديار k.salehi@ut.ac.ir
7 كامران قدوسي دكتری - استاديار ghodoosi@iaushk.ac.ir
8 علي ملك زاده دكتري - استاديار malekzadeh_ali@iaushk.ac.ir
9 بهروز  نوروزي كارشناسي ارشد - مربي   دارای کد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
10 مريم نقدي دورباطي  دكتري مدیر گروه کارشناسی استادیار naghdi@iaushk.ac.ir
11 میثم نعمت الهی دانشجوي دكتري   مربي
n.maysam@yahoo.com  
 
12 ولی الله نوری دانشجوي دكتري   مربي  

دانشجویان گرامی می توانند از استادان محترم فوق به شرط داشتن کد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما استفاده کنند.

علاوه بر همکاران محترم فوق، دانشجویان محترم می توانند از کمک سایر استادان محترم مدعو 
به شرط داشتن کد راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما  استفاده کنند.

از جمله،
جناب آقای دکتر حسن عالی پور  عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
جناب آقای دکتر جواد محمودی  عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
جناب آقای دکتر  سعید مولوی  عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
سرکار خانم دکتر الهام حیدری  عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

جناب آقای دکتر یاسین صعیدی  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد میمه

بنا بر مصوبات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 1392/7/1  در پایان نامه های کارشناسی ارشد نیازی به انتخاب استاد مشاور نیست. در موارد خاص تشخیص لزوم انتخاب استاد راهنما به گروه مربوطه واگذار شده است، از این رو صرفا در مواردی که استاد محترم راهنما تحصیلات مرتبط نداشته باشد  به تشخیص گروه استاد مشاور تعیین می گردد. 
 
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 نادر پورارشد دكتري - استاديار naderpourarshad@gmail.com
2 عباس جزايري دكتري   مربي info@drjazaeri.com
3 مهدي دهشيري  دكتري مدير گروه
(كارشناسي)
مربي Dr.m.dehshiri@gmail.com
4 كبري سپهري دكتري - استاديار Kobra_sepehri@yahoo.com
5 خاطره شاهين فرد دانشجوي دكتري - مربي  
6 كريم  صالحي دكتري مدیر گروه دکتری حقوق استاديار k.salehi@ut.ac.ir
7 كامران قدوسي دكتري - استاديار ghodoosi@iaushk.ac.ir
8 علي ملك زاده دكتري - استاديار malekzadeh_ali@iaushk.ac.ir
9 بهروز  نوروزي كارشناسي ارشد - مربي  
10 مريم نقدي دورباطي دانشجوي دكتري - استادیار naghdi@iaushk.ac.ir

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید