کارمندان

 


مدیر امور عمومی
       نام خانوادگي:  ریاحی
       نام: مجید

     شماره تماس: 03833361000 داخلی 491، 03833361042مدیر امور عمومی
       نام خانوادگي:  کبیری
       نام: حسین
     شماره تماس: 03833361000 داخلی 461، 03833361084

 

مسول کتابخانه دانشکده

       نام خانوادگي:
       نام:

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی ،

 


کارشناسان آموزش

       نام خانوادگي: هاشمی
       نام: سجاد

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی458 ،


       نام خانوادگي: اصغریان
       نام: حمیدرضا

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 456،       نام خانوادگي:  معمارزاده
       نام: سیامک

 

شماره تماس: 03833361000 داخلی 457،

سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید