اعضای هیئت علمی واساتید
گروه زبان انگلیسی
 

مهرداد سپهری
استادیار
 

سید اسماعیل حسینی
استادیار
 

امیرسبزوار
استادیار
 

گروه معارف اسلامی
 
دکتر امیر جعفری
مربی
مدیرگروه

دکترمحمدخسروی
مربی
 

دکترحکمت الله ریاحی
استادیار
 
 

گروه تربیت بدنی
 

هاله فاضل
استادیار
مدیرگروه

اکرم جعفری
استادیار
 

سمانه شمسی پور
مربی
 
 

گروه فقه و حقوق - حقوق
 

مریم نقدی
استادیار
 

مهدی دهشیری
استادیار
 

نادرپورارشد
استادیار
دبیرنظارت

علی ملک زاده
استادیار

کبری سپهری
استادیار

کامران قدوسی
استادیار

کریم صالحی
استادیار

میثم نعمت اللهی
مربی

خاطره شاهین فرد
مربی
ولی الله نوری
مربی
مدیر گروه


امین کوهیان افضل
استادیار

 

مرتضی صادقی

 
گروه زبان و ادبیات فارسی
 

امیرحسین همتی
دانشیار
 

مظاهرنیکخواه
استادیار
 

محمدحکیم آذز
دانشیار
 

حسین خسروی
دانشیار
 

اصغررضاپوریان
استادیار
مدیر گروه
 

حجت اله ربیعی
مربی
 
 
گروه مدیریت آموزشی
 

حجت اله مرادی
مربی
 

فردوس منتظرالظهور
استادیار
 

محمدتقی محمودی
استادیار
 

منورمجدزاده
مربی
 
   
 
گروه مشاوره و روانشناسی
 

طیبه شریفی
استادیار
 

محمدقاسمی
مربی
 

رضااحمدی
استادیار
 

احمدغضنفری
دانشیار
 
مریم چرامی
مدیر گروه
  
گروه حسابداری
 

داریوش فروغی
دانشیار
 

محسن اژدر
مربی
مدیرگروه 

بهاره بنی طالبی
استادیار
 

جمشیدپیک فلک
استادیار
 

ایرج ترابی
مربی
 

محمودبخشی نژاد
مربی
 

حمیدرضاجعفری
مربی
 

عرب صالحی
مربی
 

محمدرضا محمودیه
مربی
 

 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید