هیئت رئیسه
رئیس دانشکدهمحمد حکیم‌آذر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
تلفن تماس: 33361044 -038
33361000 -038 داخلی 490

معاونتها
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید