مظاهز نیکخواه


 
 کارنامه آموزشی، پژوهشی و اجرایی دکتر مظاهر نیکخواه
مشخصات و نشانی مظاهر نیکخواه     متولد: 1345      رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی       رتبه دانشگاهی: استادیار          پایه  19     محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
نشانی پستی محل کار شهرکرد ـ رحمتیه ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن‌ها محل کار 03833361000 همراه   مستقیم دانشکده 03833361044
                 
 
 
سوابق تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از تا EMAIL: mazahernikkhah@gmail.com
1368 1372
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از تا پایان نامه کارشناسی ارشد تصحیح نسخه خطی دیوان اشعار میرزاقاسم بیضا
1373 1376
دکتری زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات تهران از تا پایان نامه دکتری بازتاب دانش نجومی در آثار نظامی گنجوی
1383 1386
 
 
سابقه جبهه  بیست ودو ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل از سال 1361 تا 1367 به طور متناوب
مقالات 1.ادبیات تبلیغی در شعر میرزاقاسم بیضا در همایش منطقه‌ای شناخت ادبیات تبلیغی در سال 1382
2.تأملی در رباعیات حضرت امام خمینی (ره) در همایش خورشید انقلاب در سال 1378
3.معرفی یکی از شاعران گمنام دوره بازگشت ادبی در پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1375
4.ویژگی‌های سبکی شعر میرزاقاسم بیضا در همایش بزرگداشت میرزاقاسم بیضا در سال1384
5.بررسی نظر سیارات به یکدیگر در شعر نظامی در مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی در سال1385
6.تناسب تصاویر طلوع و غروب با موضوع حکایات در شعر نظامی در مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فازسی در سال 1388
7.نگاه ساختارگرایانه به سبک، روایت و راوی در گنجینه الاسرار عمان سامانی در مجله علمی پژوهشی نقد ادبی و سبک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1389
8.نقدی بر شعر کودک با توجه به علم تشبیه در مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال 91
9.تاملی در خویشکاری شخصیت های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی در ویژه نامه هفته پژوهش فصل نامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (علمی-پژوهشی).
10.بررسی آرایه تضاد و تناقض درغزل های نزاری قهستانی (فصل نامه اورمزد)
11.بازتاب آسمان در شعر نظامی گنجوی (فصل نامه پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی)
12.تحلیل حکایاتی از جوامع الحکایات عوفی براساس الگوی گریماس(فصل نامه پژوهش های نقد ادبیوسبک شناسی)
13.صورفلکی در شعر نظامی گنجوی(فصل نامه پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی)
14جلوه هایتصاویر طلوع وغروب در خمسه امیر خسرو دهلوی(فصل نامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثرفارسی)
15.نارسایی های زبانی در اشعار شمس لنگرودی(فضل نامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی
16.استعاره تبعیه درخمسه امیر خسرو دهلوی(فصل نامه پژوهش های نقدادبی وسبک شناسی)
17تصویر آفرینی درآثار نظامی گنجوی(چکیده مقالات همایش ملی ادبیات غنایی دانشگاه آزاد نجف آباد)
طرحهای پژوهشی 1.شرح و تفسیر رباعیات حضرت امام و بیان اصول مهم عرفانی و مقایسه آن با عرفای دیگر.
2.نوآوریها و دیدگاههای خاص نظامی در مخزن‎الاسرار بر اساس صنایع بدیعی.
3.بررسی سبکی شعر سهراب سپهری.
4.تصویرآفرینی یا ایماژ در مخزن‌الاسرار نظامی.
5.شرح و تحلیل تصاویر طلوع و غروب در خمسة نظامی گنجوی و همکاری در چندین طرح پژوهشی دیگر
6.بررسی سبکی شعر نظامی گنجوی
7.بررسی حکایات جوامع الحکایات عوفی بر اساس الگوی آژیرداس گریماس
دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی 1.spss مقدماتی: به مدت 24ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال1386
2.روانشناسی یادگیری: به مدت 48ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
3.اخلاق حرفه‌ای: به مدت 24ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
4.الگوهای یادگیری و یاددهی: به مدت 48ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
5.تعلیم و تربیت (1) به مدت 40 ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
6. تعلیم و تربیت (2) به مدت 40 ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
7. تعلیم و تربیت (3) به مدت 40 ساعت، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1386
8.مدیریت آموزش عالی: به مدت 20 ساعت، در دفتر مطالعات و آموزشی نیروی انسانی سازمان مرکزی در سال 1384
9.کارگاه‌های آموزشی scientific writing در دانشگاه واحد شهرکرد به مدت هشت ساعت.
10.کارگاه آیین نامة ارتقاء فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت شش ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
11.شرکت در دومین دورة طرح ضیافت اندیشة استادان دانشگاه‌ها رمضان سال1391، دانشگاه شهرکرد
12. .شرکت در سومین دورة طرح ضیافت اندیشة استادان دانشگاه‌ها رمضان سال 1392، دانشگاه شهرکرد
13.شرکت درچهارمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه ها رمضان سال 1393دانشگاه آزاد شهرکرد
14.شرکت درپنجمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه ها رمضان سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
15.شرکت در دوره ی آموزشی نقش وجایگاه دانشگاه در اقتصاد مقاومتی سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
16.شرکت در دوره آشنایی با قوامین و آیین نامه های پژوهشی سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
17.شرکت در دوره بصیرت دینی وسیاسی  سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
18.شرکت در دوره جهاد اقتصادی وبررسی ابعاد آن سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
19.شرکت در دوره روش تدریس پیشرفته سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
20.شرکت در دوره Bpو امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
21.شرکت در دوره هوش هیجانی سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
22.شرکت در دوره سرقت علمی سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد
23.شرکت در دوره احیا قلبی ریویه بالغین واطفال سال 1395 دانشگاه آزاد شهرکرد        
سوابق آموزشی (سابقه تدریس)و
راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در رشته زبان و ادبیات فارسی. در مقطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی. مواد تدریس: دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی و فارسی عمومی
تدریس تخصصی درس آیین نگارش و مکاتبات اداری،سبک شناسی،بدیع و... ـ تدریس در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از سال1375 تا امروز ـ تدریس دروس تحقیق در ادبیات غنایی، تحقیق در متون عرفانی-حکمی، تاریخ بیهقی، شاهنامه، مثنوی و متون دیگر در دوره کارشناسی ارشد
راهنمایی بیش از هفتاد پایان نامه کارشناسی ارشد وراهنمایی دو پایان نامه دکتری ودرحال انجام راهنمایی سه راهنمایی دیگر دردوره دکتری
مشاوره بیش از هفتاد پیان نامه در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی
داوری بیش از صد پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی
تألیفات 1.فارسی عمومی (چهارفصل) و ناشر آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
2.دیوان میرزاقاسم خان بیضای جونقانی (ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)
3. داداخسرو ( حوزه هنری)
4.دادخسرو به روایت دوستان(اداره کل ارشاد اسلامی ،کنگره سرداران دفاع مقدس ودانشگاه آزاد اسلامی)
سوابق اجرایی رییس دایره فارغ‌التحصیلان از 1373 تا 1375
رییس دفتر فرهنگ اسلامی از 1375 تا 1376
مدیر مرکز آموزشی علوم انسانی 1376 تا 1377
رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه از 1373 تا 1375
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1378 تا 1384 به تناوب 4سال
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1387 تا 1388
رییس و دبیر کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1372 تا 1384
عضو کمیته منتخب ارتقای اعضای هیأت علمی از 1387 تا 1388
مسئول اجرای "طرح ولایت" بسیج دانشجویی در سال‌های 1383 و 1384
عضو شورای آموزشی دانشگاه (هم‌اکنون)
عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از 93
عضو اصلی شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1391 تا امروز
عضو اصلی کمیته تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی
عضو اصلی کارگروه قرآن پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1393
عضو اصلی هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1390
عضو اصلی کار گروه ادبیات فارسی در جذب هیات علمی
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید