مهدي دهشيري
 بسمه تعالی
 
مهدی دهشیری
دانشجوی دوره د کتری تخصصی حقوق خصوصی
الف- وضعيت تحصيلي:
- دوره کارشناسي و کارشناسي¬ارشد حقوق(گرايش حقوق خصوصي) در دانشگاه امام صادق(ع).
- دوره دکتري تخصصي حقوق خصوصي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.
ب- فعاليت¬هاي علمي:
1.    عنوان رساله دکتري: «اصول حاکم بر داوري در حقوق خصوصي»
2.    عنوان پايان نامه کارشناسي¬ارشد «تجديدنظرخواهي در آراء دادگاه¬هاي حقوقي با مطالعه تطبيقي در قوانين جديد ايران و فرانسه».
3.    مقاله «پيمان¬هاي دسته¬جمعي کار، ماهنامه کاروجامعه، شماره 63, تيرماه 1384».
4.    مقاله«بررسي تاريخي تحولات اقدامات تأميني¬وتربيتي، ماهنامه اصلاح¬وتربيت، شماره¬هاي 125و126، تير و مرداد ماه1384».
5.    ارائه تحقيق با عنوان «جزاييات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران».
6.    ارائه تحقيق با عنوان «امضاي ديجيتال».
7.    ارائه تحقيق با عنوان «تعريف و ماهيت حواله».
8.    ارائه تحقيق با عنوان «توارث خيارات در فقه اماميه».
9.    ارائه تحقيق با عنوان «خسارت معنوي در فقه اماميه».
10.    ارائه تحقيق با عنوان «قرارداد بيع متقابل(باي بک)».
11.     ارائه تحقيق با عنوان «تطابق ايجاب و قبول در بيع».
12.    ارائه تحقيق با عنوان «اصلاحات در دستگاه قضايي».
13.    ارائه تحقيق با عنوان «تعارض قوانين در اسناد و تعيين قانون حاکم بر آن»(دوره دکتري).
14.    ارائه تحقيق با عنوان «بررسي اجمالي کنوانسيون بيع بين المللي کالا1980 وين»(دوره دکتري).
15.    ارائه تحقيق با عنوان «بررسي مقررات اينکوترمز2000» (دوره دکتري).
16.    ارائه تحقيق با عنوان «اعتبارات اسنادي و نقش آن در تجارت بين الملل»(دوره دکتري).
17.    انجام پروژه تحقيقاتي با عنوان «تدوين آيين نامه نيروي انساني مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي» وزارت دفاع.
18.    همكاري در پروژه «توسعه قضايي و رفع اطاله دادرسي» تحت نظر شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه.
19.    داوري پايان نامه هاي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي.
20.    آشنايي با زبان¬هاي عربي، فرانسه و انگليسي(قبولي در آزمون«DALF&DEL» دانشگاه تربيت مدرس و «EPT» دانشگاه آزاد).
21.    تدريس در دوره کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه و علوم و تحقيقات اصفهان.
22.    تدريس دوره هاي تخصصي انعقاد قرادادهاي داخلي و بين المللي در مرکز آموزش بازرگاني استان اصفهان.
23.    مدير گروه کارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و عضو کميته تحصيلات تکميلي و کارگروه جذب اعضاي هيأت علمي گروه حقوق.
24.    عضويت در شوراي علمي و فرهنگي اساتيد برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد.
25.    سخنراني علمي با موضوع «بررسي حقوقي ابزارهاي مالي در بازار سرمايه» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد.
26.    سخنراني علمي با موضوع « مسئوليت مدني بازرسين و کنترل کنندگان اماکن توليد و عرضه مواد غذايي در حقوق ايران» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد.
27.    سخنراني علمي با موضوع «عارضه يابي قراردادهاي تجاري» در روز ملي مهندسي استان اصفهان.
28.    سخنراني علمي با موضوع « مروري بر قوانين موضوعه داوري» در کانون وکلاي دادگستري استان چهارمحال و بختياري.
29.    سخنراني علمي با موضوع «اصول حاکم بر اسناد تجاري» در کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان.
ج- ساير فعاليت ها
1.    عضويت در کانون وکلاي دادگستري استان اصفهان
2.    مشاور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان.
3.    داور منتخب مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران.
4.    عضو حقوقدان شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان و کميته کارشناسان آن شورا.
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید