محمد حکیم آذر


دانشیار پایه 20 دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی
1.    رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1391 تا 1395 و از مرداد 1397 امروز
2.     مدیر مسئول  و ویراستار علمی فصلنامۀ علمی-پژوهشی «پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی» از 1388 تا امروز
3.     مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(1378-1381)
4.    مسئول انجمن ادبی فردوسی دانشگاه (1377-1386)
5.    مدیر مراکز آموزشی دانشگاه(1372-1377)
6.     مدیر گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد(از شهریور1383 تا بهمن 1387 و از 1389 تا امروز)
7.     عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از 1387 تا امروز
8.      عضو کمیتۀ نام ادارۀ کل ثبت احوال استان از 1385 تا امروز
9.     عضو شورای آموزشی دانشگاه از 1391 تا امروز
10.     رئیس شورای فرهنگی دانشکدۀ علوم انسانی از 1391 تا امروز
 
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید