تماس با ما
ریاست دانشکده
حکمت الله ریاحی
مستقیم:33361044-038
داخلی:490-33361000-038
مدیران امورعمومی
علی صالحی
مستقیم:33361042-038
داخلی:491-33361000-038
حسین کبیری
مستقیم:33361084-038
داخلی:461-33361000-038
کارشناسان آموزش
سیامک معمارزاده
داخلی:457-33361000-038
حمیدرضا اصغریان
داخلی:456-33361000-038
سجاد هاشمی
داخلی:458-33361000-038
سرفصل دروس
فرم پيشنهاد رساله دكتري
سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی
پیوندهای مفید